نقاشی های ۱۳۸۴ 

 

 

 

 

  

ترکیب مواد  30*100