ترس مترسک

برای زخمهایِ لاتیدان

اجرا شده در فینِ هرمزگان ، دی ماه ۸۹