مراسم احضار جسد در نیمه شب شرعی

 

 

سه شب پیش از این عکس قایقی که از مسیر خصب می آمده از وسط دو تکه می شود ناخدا زنده می ماند و جاشو میهمان دریا

همین شب زمانی که ماه بالا می آمد پشت این درخت صیادان برای صید طلال آمده بودند ساحل شرقی جزیره هرمز .

برای به دام انداختن دسته طلال ها با الواری به بدنه قایقشان می کوبیدند تا صدایش دسته را رم بدهد به طرف تور .

این خیال ، تصور یا واقعیت نجیب که از دور البته صدایش به دهل می مانست حس غریبی را به همراه آورد :

(مراسم احضار جسد در نیمه شب  شرعی با صدای دهل های ناآلوده) 

 

عکس : محمد سایبانی

more ...