اجرای آیینی


 بهمن ۱۳۸۵ / قلعه هرمز / کلیسا

با تشکر فراوان از وحید رضا زارع

مجید عباس دشتی و محمد بانوج