در مسیل باد


اجرا شده در روستای مارُم، فینِ هرمزگان، چشمه‌ی مَنگی

آذر ماه ۸۹

عکس: دریا بردال