نمایشگاه پوسترهای مفهومی

(با الهام از ترانه های ابراهیم منصفی)

احمد کارگران

تیرماه ۸۸

بندرعباس