شهریور ۱۳۸۷ / پلور محمد بانوج / ایمان کیخا / احسان میرحسینی