نقاشی با خاک های رنگی جزیره هرمز


Sand color paint

on  Earth

cm 100*100

cm 100*100

cm 100*100

/ Bandar / 2008/