اکوسیستم گناه

۱

دی ماه ۱۳۸۷ / جزیره هرمز

عکس : عبدالحسین رضوانی