اکوسیستم گناه

۲دی ماه ۱۳۸۷ / جزیره هرمز

عکس : عبدالحسین رضوانی

با تشکر از : فاطمه بردال