اکوسیستم گناه 

۳

دی ماه ۱۳۸۷ / جزیره هرمز

عکس : عبدالحسین رضوانی