پنجشنبه سوم مرداد  ۱۳۸۷   جزیره هرمز

با تشکر از : محمد بانوج

فائزه محسنی / امین تیماس / مجید جمشیدی/ مجید کشاورز

عکس ها : فائزه محسنی