نقاشی با خاک های رنگی  جزیره هرمزنمایشگاه : نگارخانه گرمساری / دی ماه ۱۳۸۶