نقاشی های ۱۳۸۱

تکنیک : گواش  و اکریلیک

 

نمایشگاه : حمام گله داری  بندرعباس