صخره ماهی
جشنواره دوم هنر محیطی / هرمز / دی ماه ۱۳۸۶