نقاشی گلک

احمد کارگران

احمد کارگران

نقاشی گلک / جزیره هرمز / اسفند ۱۳۸۶

 نقاشی با خاک سرخ  ( گلک )  روی صخره ای در ساحل شرقی جزیره هرمز