نقاشیخاک

احمد کارگران

احمد کارگران

احمد کارگران

احمد کارگران

 

نقاشیخاک / جمعه ۱۰ خرداد ماه  ۱۳۸۷/  نیم دایره / بندرعباس


عکس ها : مهدیسما

در این باره : جغد